Här försöker vi samla information om de projekt som pågår för närvarande och som har en tydlig koppling till provningsmetoder för vägmaterial.


Validering av ålderssamband för asfaltbeläggingar                                               
Uppdragsgivare/utförare:  
Trafikverket-SBUF/VTI-NCC            
Kontaktpersoner:                Kenneth Lind     

Beskrivning:
Projektet avser undersökning samt utredning av samband för ålderskorrigering vid provning av styvhetsmodul och stabilitet (dynamiskt kryptest) hos asfaltbeläggningar.Det finns ett samband i nuvarande Trafikverksspecifikationer som baseras på konventionella asfaltbeläggningar. Under senare år har användningen av tillsatser i bitumen (polymerer) ökat varför en kontroll samt validering av ålderskorrigering till förutbestämd tid (vanligen 30 dagar) är nödvändigt. Projektet omfattar undersökning av borrkärnor från laboratorietillverkade provplattor av ABbmed och utan polymermodifieratbitumen. Borrade kärnor från provplattorna ska tas ut efter olika tider för undersökning av styvhetsmodul vid +10°C och krypprovning vid +40°C.

Genomförandeperiod: 2015-2017

Länk: http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3434
Rapport: -

Lågbullerbeläggning med slaggasfalt         
Uppdragsgivare/utförare:  
Trafikverket/VTI (BVFF)   
Kontaktperson:                   Leif Viman, VTI
                   
Beskrivning:          
Laboratoreförsök angående proportionering av slaggasfalt samt anpassa provningsmetoder för material med hög densitet. Planen är att detta ska följas upp med provsträckor när de bullerdämpande beläggningarna på E4 i Huskvarna behöver nytt slitlager.  

Genomförandeperiod: 2016-2017

Länk: http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3427 
Rapport: -

Utveckling av testmetoder för avisningsmedel                      
Uppdragsgivare/utförare:  Swedavia/VTI   
Kontaktperson:               
 Leif Viman, VTI 
                          
Beskrivning: 
I detta projekt jämförs 3 olika europastandarder (dragprovning, ITSR och "cantabro" före och efter lagring av provkroppar i olika avisningsvätskor under olika långa lagringstider (7, 28 och 70 dygn)

Genomförandeperiod: 2016
Länk: -
Rapport:
-

Optimal konditionering och provningstemperatur vid bestämning av vattenkänslighet
Uppdragsgivare/utförare:  Trafikverket/Skanska
Kontaktperson:                 
Leif Viman, VTI 

Beskrivning
SS-EN 12697-12 Metod A är den vanligaste provningsmetoden för bestämning av vattenkänslighet i Europa. För svenska förhållanden har den visat sig vara bristfällig då den inte diskriminerar asfaltmassa innehållande stenmaterial med dåliga vidhäftningsegenskaper.Arbetet består i att laboratorieblandaoch tillverka asfaltplattorför borrning av provkroppar för de olika jämförande studierna. Asfalttypen som valts ut är en AG16 som med sin relativt låga bitumenhalt ger mest utslag på ITSR. Testerna kommer att utföras med och utan vidhäftnings medel och med olika bitumenklasser (35/50, 50/70, 70/100 och 160/220). Olika konditionerings-procedurer samt provningstemperaturer kommer att undersökas för att hitta ett optimalt förfarande.

Genomförandeperiod:
2015

Länk: http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3434

Automatisk mätning av asfaltprovkroppars resonansfrekvenser för bestämning av styvhetsmodul
Uppdragsgivare/utförare: Trafikverket-SBUF/Peab
Kontaktperson: Anders Gudmarsson, Peab

Beskrivning:


Genomförandeperiod:
2016

Länk:
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3590

Slagphalt -Stålslagg i asfaltbeläggning:
Uppdragsgivare/utförare: Vinnova-Trafikverket/VTI
Kontaktperson: Lotta Lind, Lindskan AB-Torbjörn Jacobson, TRV/Leif Viman, VTI

Beskrivning:
Projektets syfte var att öka materialhushållningen i samhället genom att använda slagger, som produceras i samband med ståltillverkning, i asfaltstillverkning. Eftersom slaggasfalt har högre prestanda än traditionell asfalt gjord på bergkross resonerar man att slaggasfalt bör vara det naturliga valet för bl.a. vägar i tätbebyggt område där hög hållfasthet är ett önskemål.

Genomförandeperiod: 2013-2015

Länk:
http://www.metalliskamaterial.se/

Rapporter:
1. Slaggasfalt - en tyst och hållbar vägbeläggning
                  2. Slaggasfalt, delrapport A, ballastegenskaper och slitage enligt Prall 
                  3. Slaggasfalt, delrapport B, stabilitet och skjuvegenskaper
                  4. Slaggasfalt, delrapport C, slitage och partikelbildning


Bullerreducerande beläggningar:

Uppdragsgivare/utförare: Trafikverket/VTI
Kontaktperson:                Torbjörn Jacobson, TRV/Leif Viman, VTI

Beskrivning:
Trafikverket har sedan 2013 deltagit i ett Vinnovaprojekt (bedrivs av Jernkontoret) med biprodukter från stål- och järnverk i asfaltbeläggning. Inriktningen har varit uppföljning av provsträckor med ABS-beläggning, dränerande asfalt och tunna, finkorniga beläggningar med stålslagg i sortering 2/8 mm. Ett VTI-notat publicerades under 2013. En annan del av projektet tar upp partikelstudier från undersökningar i VTIs provvägsmaskin. Projektet fortsätter 2014 och 2015 med partikelstudier och laboratorieprovning av stålslagg med inriktning på lämplighet för asfaltbeläggningar. 

Genomförandeperiod:
2014-2015

Länk: 
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3070
Rapporter: 1. Erfarenheter av bullerreducerande beläggningar
                  2. Lågbullerbeläggning på E4 i Huskvarna          


Uppdaterat 2017-04-11